क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र,सुन्दरपुर,कन्चनपुर
नेपाली || English
Nepali flag

नेपाल सरकार


कृषि विकास मन्त्रालय


कृषि विभाग


कृषि तालिम निर्देशनालय


क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र


सुन्दरपुर,कन्चनपुर

मुख्य समाचार

Image
श्री बीर बहादुर चन्द
नि.प्र.ता.अ. (व.कृ.प्र.ता.अ.)

क्र.स
1

व्यवसायिक मत्स्य उत्पादन तथा बजारिकरण तालिम मा सहभागी को नामावली 

प्रकाशित मिति : 2018-05-08
2

मुक्त हलिया कमैया लक्षित बगर खेती तालिम मा सहभागी को नामावली 

प्रकाशित मिति : 2018-05-08
3

बै. रो. बाट फर्किएकाहरूका लागि व्यवसायिक तरकारी उत्पादन, नर्सरी व्यवस्थापन तालिम मा सहभागी को नामावली 

प्रकाशित मिति : 2018-05-08
4

बेरोजगार युवाहरूका लागि व्यवसायिक तरकारी उत्पादन, नर्सरी व्यवस्थापन तालिम मा सहभागी को नामावली 

प्रकाशित मिति : 2018-05-08
5

एक गाउँ एक कृषि प्राविधिक का लागि क्षमता अभिवृद्धि (ना.प्रा.स. स्तर, करार) तालिम मा सहभागी को नामावली

प्रकाशित मिति : 2018-05-08
6

व्यवसायिक तरकारी उत्पादन, नर्सरी व्यवस्थापन तालिम मा सहभागी को नामावली 

प्रकाशित मिति : 2018-05-08
7

आधारभुत सेवाकालिन तालिम ना.प्रा.स. स्तर मा सहभागी को नामावली 

प्रकाशित मिति : 2018-05-08
8

मुक्त हलिया तथा कमैया लक्षित च्याउ खेती तालिम मा सहभागी को नामावली 

प्रकाशित मिति : 2018-05-08
9

बार्षिक प्रतिवेदन २०७४ 

प्रकाशित मिति : 2018-05-08
10

प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण २०७४-२०७५ 

प्रकाशित मिति : 2018-05-08
Image
श्री जनकराज जोशी
सूचना अधकारी